Klub speciálních sil

Klub speciálních sil, z.s. – je zakladatelem Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce.

Název, forma a sídlo

Klub speciálních sil, z.s. (dále jen „Spolek“) je spolkem podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „zákon“), zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 18005. Má sídlo v ulici Letecká 3135/1, PSČ 796 01. Identifikační číslo spolku je 02445751, DIČ CZ02445751.


Charakter

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zaměstnanci ve služebním a pracovním poměru speciálních sil.

Spolek ve své činnosti vychází z Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního práva České republiky a mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána a ze zákonů České republiky.

Cíle činnosti

Základními cíli jsou:

  • podílet se demokratickými metodami a v souladu s právními předpisy na formulování, účinné obhajobě, uspokojování a prosazování právem chráněných potřeb a zájmů členů Spolku;
  • poskytovat obecně prospěšné činnosti v oblasti občanské, ekonomické, sociální, zdravotní, sportovní a kulturní povahy;
  • přispívat k vytváření kontaktů a udržování dobrých vztahů mezi speciálními silami a veřejností a k upevňování prestiže speciálních sil ve společnosti;
  • přispívat k vytváření kontaktů a udržování dobrých vztahů mezi současnými zaměstnanci ve služebním, nebo pracovním poměru a vysloužilými zaměstnanci, kterým služební, nebo pracovní poměr skončil a rozvíjet mezi nimi vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností;
  • udržovat a rozvíjet tradice speciálních sil;